Vâlcea County is located in northeastern  Oltenia with residence in Râmnicu Vâlcea. For those who have the chance to go through this chic city, I would recommend a few days’ rest in the surrounding area as well as in the northern area of the Vâlcea Valley. They will surely be delighted by the geographic splendors encountered both on the spectacular gorge of Olt, Lotra Valley to the Vidra dam and further up to Obârşie, Latoriţa Valley, the Căpăţânii Mountains (The Skull Mountains) and Mount Cozia. But numerous resorts, including Olanesti, Govora Bai, Calimanesti-Caciulata, and Voineasa are added to all these magnificent landmarks.

The touristic objectives of these itineraries can also be enriched with Orthodox Christian monastic complexes. In fact, the entire north-central area of Valcea County constitutes, in its unit, an ensemble of monastic settlements, starting from the foothills and mountains, on valleys or peaks, to the rocky cliffs of high heights. Each settlement has its own history, monument and specificity.

 

 

 

 

 

The inhabitants of these lands are industrious, intelligent, and faithful people in God. They keep their customs, traditions, ethnography and folklore from their ancestral heritage, and transmit it to the offspring as a relay. With their hospitable and cheerful spirit, they proudly lead their lives in this corner of heaven.

Vậlcea is the county with the largest number of monasteries and hermitages in Romania, and there is the theological seminary and Archbishopric of  Râmnic here, in Râmnicu Vâlcea.

I will begin enumerating the places of worship with the Monastery in a Log, whose church was built a few centuries ago from the trunk of a single secular oak. Even nowadays there are several hundreds of years old oaks in the room. From here you can reach the Surpatele and Govora monasteries, or the monastery complex Horezu, situated under the foothills of the Căpăţânii Mountains, or take a beath at the Bistriţa Monastery, where the relics of St. Gregory the Decapolite are preserved. Further you meet and at the entrance to the spectacular keys of Bistrita, the Arnota Monastery, also called „Romanian Meteora”. Next to the mountain on the way to Olǎnești, dwell for centuries a bunch of other monasteries: Pătrunsa, Gheaburi, Sărăcineşti, Iezer and the Pahomie Hermitage, somewhere above, overlooking the steep cliffs of the Căpăţânii Mountains. All these palaces of Romanian Orthodox Christianity, each of them with its own history, are built in a picturesque setting that delights your eyes and brings you peace of mind.

But I must mention the church built in the depths of the Saline of Ocnele Mari, whose walls are represented by the mass of salt itself, in one of the underground caverns.

Following the course of the old Olt River, somewhere on the mountain, entering the village of Muereasca, you may come across two other monasteries, one of nuns and above it another one of monks. The last one is the Holy Monastery of Frasina founded by Saint Calinic of Cernica, unique in Romania of this kind, functioning according to the regulations of Mount Athos, in which the access of women is forbidden.

Just before you protrude the Olt Gorge natural splendors, enriched by the arrangements of hydropower and reservoirs along the river, you find the Ostrov Hermitage. It is located in the middle of an island, in the Calimǎnești reservoir lake. Its courtyard is permanently sprinkled with flowers blooming in early spring and late autumn, until the arrival of the cold season and the first snowflakes. Except for winter, in the other seasons, it is so beautiful in the yard, that you have the striking impression you have stepped into heaven.

A little higher on the right bank of the river there is the Cozia Monastery, founded by the great voivode Mircea the Elder (who reigned for 32 years), which is one of the most beautiful places of Orthodox rite in the country. There are hundreds of visitors every day, or even thousands in the summer, excited both by the church history and the entire modern architecture of the monastic complex.

An original spectacle is offered to them by the old Olt River waters, which are constantly striking against the walls of this Orthodox Christian citadel, which dominates by its age and importance all the Romanian space, inside and outside the Carpathian Arch, from Tisa to the Danube and beyond, to the Euxin Pont. (The Black Sea)

As you cross the Olt River, you get acquainted to a wonderful setting where the Turnu Monastery rising up its bell tower dwells precisely at the foot of Mount Cozia. This monastery is unique not only in Romania, but also in Europe,because it is multileveled. The building actually has two churches, one on the ground floor and the other upstairs.

From here on, if you head to the top of  Cozia, just below it, it lays the Stânişoara Monastery, in a picturesque dreamlike valley. You are in that area where the heaven seems to have opened its gate in front of you.

As you have already got into the gorge, on the right bank of Olt, you meet the Cozia  Mica Hermitage, and upstream, after passing the Lotru confluence with the Olt, you meet the Cornet Convent.

But five other monasteries have appeared lately on these plains, known as the Loviște Country. One of these was built in Boia, between the mountains, in a delightful natural setting, and where I personally was in charge with the execution of church works from the foundation to the top, except for the roof, plaster and painting.

The following four monastic sites were built at Gruiul Lupului, Blănoiu, Racoviţa and Băiaşu, whose churches rise as divine palaces above the hills. These are the largest and most spacious monastic churches in the northern area of  Vậlcea County. There are true Orthodox Christian cathedrals on those magnificent lands called the Lovişte Country.

But there were also two other monasteries built by the will of the Lord on the spectacular Lotru Valley. One of them is located in the area of the picturesque village of Malaia and the other in a natural setting of unusual beauty at Obậrşia Lotrului.

This corner of the Vâlcea River encompasses the Romanian Orthodox Christian area, as a blessed by God space.

 

                          Vâlcea, altarul monahismului românesc

Judeţul Vâlcea este situat în nord-estul Olteniei cu reşedinţa la Râmnicu Vâlcea. Celor care au fericita ocazie să treacă prin acest oraş cochet, le-aş recomanda un popas de câteva zile în împrejurimile acestuia, precum şi în zona de nord al ţinuturilor vâlcene. Cu siguranţă vor fi încântaţi de splendorile geografice întâlnite atât pe spectaculosul defileu al Oltului, Valea Lotrului până la barajul Vidra, cât şi mai departe, până la Obârşie, Valea Latoriţei, inclusiv Munţii Căpăţânii şi Muntele Cozia. La toate acestea, se adaugă numeroasele staţiuni, printre care amintim: Olăneşti, Govora Băi, Călimăneşti-Căciulata, Voineasa.

Obiectivele turistice, din aceste itinerare, pot fi îmbogăţite cu complexele monahale creştin-ortodoxe. De fapt, întreaga zonă de centru-nord al judeţului Vâlcea constituie, în unitatea sa, un ansamblu de aşezări monahale, începând de la poalele dealurilor şi munţilor, pe văi sau piscuri, până sub abrupturile stâncoase ale marilor înălţimi. Fiecare aşezământ în parte îşi are istoria sa, monumentul şi specificitatea sa.

Locuitorii acestor meleaguri sunt oameni harnici, inteligenţi şi cu credinţă în Dumnezeu. Ei își păstrează datinile, obiceiurile, tradiţiile, etnografia şi folclorul din moşi strămoşi şi ȋl transmit, ca pe o ştafetă, mai departe, urmaşilor. Cu spiritual ospitalier şi vesel, îşi duc cu mândrie existenţa în acest colţ de rai. Vâlcea este judeţul cu numărul cel mai mare de mănăstiri şi schituri din România, iar în municipiul Râmnicu Vâlcea se găseşte seminarul teologic şi Arhiepiscopia Râmnicului.

Voi începe enumerarea lăcaşurilor de cult cu Mănăstirea Dintr-un Lemn, a cărei bisericuţă a fost construită acum câteva secole, din trunchiul unui singur stejar secular. Şi acum se mai află în incintă câţiva stejari de sute de ani! De acolo, se poate ajunge la mănăstirea Surpatele şi Govora sau, pe sub poalele Munţilor Căpăţânii, la complexul monahal Horezu, la Mănăstirea Bistriţa (unde se află moaştele Sfântului Grigore Decapolitul), iar la intrarea în spectaculoasele chei ale Bistriţei, Mănăstirea Arnota, numită și ”Meteora Românească”.

Apoi. pe lângă munte, spre Olăneşti, dai peste Mănăstirile Pătrunsa, Jgheaburi, Sărăcineşti, Iezer şi, undeva, mai sus, în surplomba  abruptului stâncos al Munților Căpățânii, se găseşte Schitul Pahomie. Toate aceste palate ale creştinismului ortodox românesc, fiecare cu istoria lor, sunt construite într-un cadru pitoresc, care îţi încântă privirile şiţi aduc linişte sufletească.

Este necesar de amintit biserica din adâncul Salinei de la Ocnele Mari, ai cărei pereţi sunt chiar masivul de sare, fiind stabilită într-una dintre cavernele subterane. Urmând cursul bătrânului Olt, undeva, pe munte, intrând prin localitatea Muereasca, descoperi două mănăstiri: una de femei şi alta, mai sus, de bărbaţi. Ultima este Sfânta Mănăstire Frăsinei, ctitorită de Sfântul Calinic de la Cernica, unică în România de acest fel, funcţionând după rânduiala de la Sfântul Munte Athos, în ea fiind interzis accesul femeilor.

Înainte să pătrunzi în defileul Oltului, vestit prin splendorile sale, dar şi prin hidrocentralele şi lacurile de acumulare amenajate pe cursul râului, afli de Schitul Ostrov.

Acesta se găseşte în mijlocul unei insule, aflată în lacul de acumulare de la Călimăneşti. În permanenţă, curtea sa este presărată cu flori care înfloresc de primăvara timpuriu şi până toamna târziu, aproape de sosirea anotimpului friguros şi al primilor fulgi de nea. Cu excepţia iernii, în celelalte anotimpuri, în curtea schitului, ai impresia că ai păşit în rai, aşa este de frumos.

Puţin mai sus, pe malul drept al râului, se află Mănăstirea Cozia, ctitorie a marelui voievod Mircea cel Bătrân (care a domnit 32 de ani) şi este unul dintre cele mai frumoase lăcaşuri de cult ortodox din ţară. Pe aici, se perindă zilnic sute sau, pe timpul verii, chiar mii de turişti, încântaţi atât de istoricul bisericii, cât şi de întreaga arhitectură modernă a complexului monahal. Un spectacolul inedit ni-l oferă apele bătrânului Olt, care se lovesc în permanenţă de zidurile acestei cetăţi a creştinismului ortodox, ce domină, prin vechimea şi importanţa sa, întreg spaţiul românesc, din interiorul şi exteriorul arcului carpatic, de la Tisa până la Dunăre şi dincolo, până la Pontul Euxin.

Cum treci Oltul, pe cealaltă parte, într-un cadru mirific, la poalele Muntelui Cozia, este Mănăstirea Turnu, unică nu numai în România dar şi în Europa, deoarece este cu etaj; o biserică la parter şi alta la etaj. De acolo, dacă te îndrepţi spre Vârful Cozia, chiar sub el, se găseşte, într-o vale cu o privelişte pitorească, de vis, Mănăstirea Stânişoara. Păşeşti în acea zonă ca „pe-o gură de rai”.

Cum pătrunzi deja în defileu, pe dreapta, pe malul Oltului, întâlneşti Schitul Cozia Mică, iar mai în amonte, după ce treci de confluenţa Lotrului cu Oltul, întâlneşti Sfântul Schit Cornet.

Dar, în ultimul timp, au mai apărut cinci mănăstiri, pe plaiurile loviştene. Una dintre acestea a fost construită la Boia, între munţi, într-un cadru natural încântător şi unde, personal, am răspuns de execuţia lucrărilor la biserică, de la fundaţie până aproape de final, excepţie făcând acoperişul, tencuiala şi pictura. Următoarele patru lăcaşuri monahale au fost ridicate la Gruiul Lupului, Blănoiu, Racovița și Băiașu, ale căror biserici se înalţă ca nişte palate dumnezeieşti deasupra colinelor. Sunt cele mai mari şi mai spaţioase biserici monahale din zona nordică a județului Vâlcea. Sunt adevărate catedrale creştin-ortodoxe ridicate pe plaiurile mioritice ale Ţării Loviştei.

Dar, prin voinţa Domnului, au mai fost ctitorite două mănăstiri şi pe spectaculoasa Vale a Lotrului. Una dintre ele se află în zona de un pitoresc aparte a localităţii Mălaia, iar cealaltă, într-un cadru natural de o frumuseţe inedită, la Obârşia Lotrului. Acest colţ de rai vâlcean întregeşte arealul creştin ortodox românesc, ca spaţiu al dumnezeirii.

Ion Nălbitoru (Romanian) and Lia Nenciu (English)

ROMANIA, THE CATHEDRAL OF THE CARPATHIANS

(ROMÂNIA, CATEDRALA DIN CARPAȚI)- Tourist

Reports – (Reportaje turistice) / Bibliostar, 2018